Központ

Száz éve született Csanádi Árpád

Ma száz éve született olimpiai mozgalom vezéralakjaként gyakran emlegetett Csanádi Árpád, aki magyar bajnok labdarúgó, testnevelőtanár, edző, sportvezető, sportdiplomata és egyetemi tanár volt. 

A KSI és a Csanádi Árpád Általános Iskola neve 1987-ben fonódott össze, melyről a pár éve Fehér Ferenc tollából megjelent Csodás évek "Köszönöm KSI" című könyvben Rabi Ferencné, akkori intézményvezető az alábbiakat idézte fel: 

Rabi Ferencné intézményvezető:

Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola

Iskolánk több mint egy évszázados története a főváros és Zugló, közelebbről törökőr történetének fontos része.

Az iskola 1897-ben kezdte meg működését egy bérházból átalakított épületben. A jelenlegi épületet 1904-ben adták át. A tanulói létszám növekedése miatt a húszas években átalakításra és bővítésre került sor. A háború alatt erősen megrongálódott épületet újjáépítették. Az ötvenes években önálló fiú- és leányiskolaként működött, kezdetben elemi iskolai, majd általános iskolai oktatás folyt, gimnáziumi képzés 1988 óta van.

A két intézet az 1959–60-as években egyesült. 1986-ban az Állami Ifjúsági és Sporthivatal javaslata alapján született meg az elhatározás, hogy létre kell hozni egy speciális nevelési-oktatási intézményt, amelybe a KSI szakosztályaiban sportoló legtehetségesebb fiatalokat kell beiskolázni. Ez az elképzelés úttörő jellegű volt a hazai sport utánpótlás-nevelésében. Hamarosan megszületett a döntés is, mely szerint az országban elsőként létre kell hozni és működtetni kell egy, a Központi Sportiskolára épülő speciális iskolát, ahol ténylegesen a legtehetségesebb, a KSI-ben leigazolt sportolók nevelésével és oktatásával foglalkoznak. Mivel a KSI-ben 6–18 éves korú sportoló fiatalok felkészítése folyik, eleve olyan intézmény jöhetett számításba, amely ezen feltételeknek megfelel, valamint az is feltétel volt, hogy a két intézmény telephelye közel legyen egymáshoz. Mivel a KSI székhelye Zuglóban volt (és van) az Őrnagy utcai iskolára esett a választás.

Iskolánk 1987. szeptember elsejétől a Központi Sportiskola bázisiskolája lett. Az iskola korábbi hagyományos profilja megváltozott, felmenő rendszerben megszűntek a normál osztályok, és sportorientáltságú tanulócsoportok léptek helyükbe. A tapasztalatok alapján pedig elmondható, hogy a tanulás és sporttevékenység magas szintű művelése ebben a formában volt a legeredményesebb.

Iskolánk ünnepélyes keretek között 1989-ben vette fel az iskola a hazai sportéletben és a nemzetközi olimpiai mozgalomban egyaránt elismert sportvezető, dr. Csanádi Árpád nevét. A cél továbbra is az volt, hogy az oktatási folyamatot úgy kell megszervezni, hogy a sportban ígéretes tehetségű tanulók idejük nagy részét a sportnak szentelhessék, egyre jobb eredményt érjenek el, ugyanakkor iskolai feladataiknak is eleget tegyenek. Mindezt úgy, hogy kiegyensúlyozott fiatok maradjanak.

Az iskola úgy próbálta a feladatot megoldani, hogy kis létszámú tanulócsoportokat szervezett. Ez jelentette az épület belső struktúrájának megváltoztatását, a nagy termekből falazással kis osztálytermek építését.

Az általános iskolai és gimnáziumi képzés mellett (8+4-es szerkezet) több, a sporthoz kapcsolódó szakmai képzések beindításával is színesítették a képzési formákat.

Az 1991/92-es tanévtől gyakorlati fakultáció keretében, záróvizsgával végződő segédedzői képzést indított el az iskola.

Az 1993/94-es tanévtől, érettségire épülő szakközépiskolai kiegészítő képzés keretében a 13. évfolyamon zajlott az a képzés, melynek eredményes záróvizsgája esetén sportoktató, sportszervező és számítógép-kezelő bizonyítványt kaphattak. Ez a képzési forma a 2002/2003-as tanévig működött, miközben a 2001/2002-es tanévtől az iskola és a KSI SE szétvált, az iskola tanulói között megjelentek más egyesületekben sportoló diákok is, de az iskolára vonatkozó eredeti sportszakmai célmeghatározás megmaradt.

A 2003/2004-es tanévtől egy olyan sportiskolai modell kidolgozása kezdődött meg, amely a képességek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, és a differenciált, egyénre szabott nevelést-oktatást valósítja meg.

A 2008/2009-es tanévvel bezárólag csak általános iskolai és gimnáziumi képzés folyik az iskolában, mely a 2004/2005-ös tanévtől kiegészült a nyelvi előkészítő évfolyam indításával.

A 2006/2007-es tanévtől kísérleti jelleggel az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon bevezetésre került a köznevelési típusú sportiskolai kerettantervre épülő helyi tanterv, amely a 2007/2008-as tanévtől – az Oktatási Minisztérium által történt kihirdetés után – legitimmé vált. Ma már a teljes intézményben ezen tanterv alapján folyik a nevelés-oktatás.

A 2009/2010-es tanévben újraindítottuk az érettségire épülő szakképzést, melynek szakmai programja szintén része volt a pedagógiai programunknak. Két tanéven keresztül folytattunk sportedző szakképzést. A későbbiekben a kevés számú jelentkezés miatt nem indítottuk be a szakképzést.

Új feladatot jelentett az intézmény keretein belül 2009-ben megalapított Pedagógiai Intézet, melynek fő feladata a sportiskolai kerettantervet választó iskolák szakmai, módszertani segítése volt. Bár ez a tevékenység rendkívül hasznosnak bizonyult, később a törvényi szabályozások módosulásával a feladatellátást kivették az intézmény tevékenységi köréből.

Az iskola fenntartója a KSI SE-től szétválása után gyakorta változott. A Zánka Kht. volt az intézmény fenntartója a 2001/2002-es tanévben, a 2003/2004-es tanévben pedig már Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, 2004/2005-től 2011. június 31-ig pedig a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány. Az alapítvány megszüntetésével 2011. augusztus elsejétől Budapest Főváros XIV. Kerület Önkormányzata lett az iskola fenntartója, 2013. január elsejétől az intézmény állami fenntartásba került. 2017. január elsejétől a fenntartói és működtetői feladatokat a Közép-Pesti Tankerületi Központ látja el.

A Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola évfolyamain napjainkban is a jövő sportnemzedéke tanul.

Iskolánk fő profiljának tekinti az általános műveltség és ismeretek megszerzése, valamint a felsőoktatásra való felkészítés mellett az élsportolók utánpótlás-nevelését.

Iskolánk továbbra is országos beiskolázású, tanulóink között több országos és világbajnok, illetve olimpikon is található. Az élsport, a tanulás és a nevelés hármas egységét kívánjuk megvalósítani oly módon, hogy a nevelés és oktatás formai és tartalmi normáit összhangba lehessen hozni a sportoló fiatalok életvitelével. Jelenleg is a köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv alapján szervezzük az oktatást, mely a hagyományos közismeretei tantárgyak mellett olyan tantárgyi specifikumokat tartalmaz, mint tanulásmódszertan, sport és szervezetei, edzéselmélet stb. A sportban kimagasló teljesítményt nyújtó diákjaink számára az egyesülettel, illetve szakszövetséggel szoros együttműködésben egyéni tanrend alapján szervezzük meg az oktatást.

A Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola a magyar sport utánpótlás-nevelésében kiemelt szerepet betöltő intézmény. Az olimpiai mozgalom szellemiségének ápolása és az iskola ehhez kötődő hagyományai alapján kiemelt értékként jelenik meg a tisztesség, a kitartás, a fegyelmezettség a munkavégzésben, a sportban és a tanulásban. Mindezeket tekintve a kiemelt szerep kötelezi az intézményt arra, hogy munkáját magas színvonalon végezze. Ez a kötelezvény nem csak az intézmény vezetőségére, pedagógusaira és alkalmazottaira vonatkozik, hanem az iskolában tanuló diákokra is. Mivel az iskola továbbra is országos beiskolázású sportiskola, ez azt is jelenti, hogy nem tartozik a kötelező beiskolázást folytató intézmények közé.

Az olimpiai eszme megismertetését, ápolását és népszerűsítését a diákok körében az iskola kiemelt feladatként kezeli. Az iskola nevelő-oktató munkájával az olimpiai eszmét, gondolatot úgy is szolgálja, hogy 21 tanterme egy-egy elhunyt olimpiai bajnok nevét viseli, hirdetve emlékét, eredményeit. Hiszünk abban, hogy a sportoló életével példát mutat a tanulóknak, megértik a szép és nemes olimpiai gondolatot, és folytatói lesznek az olimpiai sikereknek. Az osztályfőnöki órákon, vetélkedőkön pedagógus irányításával ismerkednek meg a névadóval.

Az osztályok lehetőség szerint kapcsolatot építenek ki a termük névadójának családtagjaival. Hagyománya iskolánknak a Csanádi-nap, melyen számos korábban vagy jelenleg is kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportoló és sportszakember vesz részt. Ezen a napon kerülnek kiosztásra az iskola különböző díjai, melyekkel a jó tanuló és eredményesen sportoló diákok teljesítményét ismerjük el. Az iskolához tartozást erősíti a Csanádi-nyakkendő vagy –sál, melyet ünnepélyeken viselnek a diákok. Az elmúlt idők nagyjai mellett a jövőben olyan bajnok sportolókat keresünk meg és kérünk fel erre a fontos megbízatásra, akik életkorban közelebb állnak tanítványaink generációjához, mert így közelebbi és szorosabb kapcsolat alakítható ki az osztály és a tiszteletbeli osztályfőnök között, akinek szerepe, feladata saját példáján keresztül értéket, mintát közvetíteni sportolóink számára.

A 2005/2006-os tanévtől indult be a Csanádi Sportfórum, melynek keretében sportolókkal, sportszakemberekkel találkozhatnak a diákok. A meghívottak interaktív előadásukkal a „fiatalok tudatos sportolóvá nevelésében” segítik az iskola céljainak megvalósulását. (Pl. Kozák Danuta, Szabó Gabriella, Lőrinc Tamás, Módos Péter, Berki Krisztián.)

Sikeresnek mondható a már hagyománynak tekinthető Csanádi-fórum, ahol szülők, sportvezetők, edzők, pedagógusok találkoznak, és beszélgetés formájában cserélnek gondolatot problémákról, sikerekről, eredményekről, kudarcokról, és keresik a közös megoldást.

Intézményünk hatékony működésének elengedhetetlen feltétele a partneri kapcsolaton alapuló együttműködés a szülőkkel, fenntartóval, társszervekkel, szervezetekkel, a sportirányítással.

A szülői ház és az iskola kapcsolata akkor nevezhető jónak, ha együtt gondolkodnak, ha közös célok elérése érdekében együttműködő kapcsolat kialakítására törekednek. Igyekszünk megteremteni a lehetőségét annak, hogy a szülők minél többet tudjanak iskolánk életéről. A kapcsolattartás formái a szülői értekezletek, fogadóórák, fórumok, ünnepélyek. Az iskola honlapján folyamatosan olvashatók a legfrissebb hírek, információk.

Az iskola jó kapcsolatot ápol a Sportiskolák Országos Szövetségével, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkárságával, a Magyar Olimpiai Akadémiával, a sportági szakszövetségekkel, egyesületekkel, valamint a fenntartóval és a működtetővel, a sport- és általános képzésű nevelési-oktatási intézményekkel, a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző intézményekkel.

Együttműködési megállapodásunk van többek között az alább felsorolt egyesületekkel, szakosztályokkal:

  • Angyalföldi Sportiskola kézilabda-szakosztálya
  • BVSC – Zugló
  • Központi Sport- és Ifjúsági Sport Egyesület (KSI SE)
  • Mr. Tus Birkózó Iskola
  • Vasas Akadémia labdarúgó-szakosztálya

Továbbra is ápoljuk és bővíteni kívánjuk a nagy egyesületekkel történő együttműködést. Írásban rögzített együttműködési megállapodás alapján segítjük egymás munkáját.

Nagy büszkeséggel töltenek el egykori tanítványaink a XXX. olimpiai játékokon elért eredményei, melyekkel dicsőséget szereztek hazájuknak, egyesületüknek és iskolájuknak. Berki Krisztián aranyérmes tornász, Szabó Gabriella és Kozák Danuta olimpiai bajnok kajakozók, Lőrincz Tamás ezüstérmes és Módos Péter bronzérmes birkózók, az ötödik helyezést elért vízilabdacsapat tajga: Szívós Márton és a 12. helyezést elért Kasza Róbert öttusázó is iskolánk diákja volt.

A 2016-os riói olimpián Kozák Danuta és Szabó Gabriella ismét olimpiai bajnok lett. Lőrincz Viktor birkózó ötödik helyezést ért el. Olimpikonjaink még Érdi Mária vitorlázó, Lőrincz Tamás birkózó, Tóth Krisztián cselgáncsozó, Németh Zsanett birkózó, Kormos VIllő műugró, Bacskai Balázs ökölvívó.

Korábban iskolánk tanulói voltak – a teljesség igénye nélkül – Erdei Zsolt, Székely Bulcsú, Vári Attila, Paksy Tímea, Vermes Krisztián, Mandula Petra.

Legújabb örömünk és büszkeségünk, hogy a dél-koreai Phjongcshangban megrendezett 2018. évi téli olimpiai játékokon iskolánk egy volt és egy jelenlegi tanítványa, Liu Shaolin és Liu Shaoang a magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó aranyérmes olimpiai bajnokai lettek.

Programjainkkal, ünnepeinkkel, hagyományainkkal azt szeretnénk elérni, hogy tanítványaik érezzék, az iskolának, melyek tagjai, jelene mellett múltja és jövője is van. A jövő építése a jelenben csak a múlt ismeretében lehetséges.

KSI logó

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

KSI logo
Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.